AzTU
Elmi-Metodiki Şura

Azərbaycan Texniki Universiteti

DAXİL OL

Azərbaycan Texniki Universitetinin Elmi-Metodiki Şurası haqqında

  Elmi-Metodiki Şura AzTU-da tədris prosesinin keyfiyyətini və onun elmi-metodiki təminatını yüksəltməyə xidmət edən, daimi fəaliyyət göstərən, kollegial, məşvərətçi–tövsiyəedici orqandır.

  Şura öz fəaliyyətində Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasını, “Təhsil haq­qın­­­da” Azərbaycan Respublikasının qanununu, “Elm haqqında” Azərbaycan Respublikasının qa­nununu, Azərbaycan Respublikasının “Təhsil sahəsində İslahat Proqramı”nı, Azərbaycan Res­publikası Təhsil Nazirliyinin Elmi-Metodik Şurası haqqında Əsasnaməsini, Azərbaycan Res­­publikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Ka­binetinin qərar və sərəncamlarını, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin kollegiya qə­rarlarını, Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələri, AzTU-nun Ni­zam­na­mə­­­­si­ni, Universitetin Elmi Şurasının qərarlarını, Universitet rektorunun əmr, qərar və sərəncamlarını və Əsasnaməni rəhbər tutur.

  Şuranın fəaliyyəti fakültə və kafedraların tədris prosesinin keyfiyyətini yüksəltmək üçün səylərin birləşdirilməsi, bu istiqamətdə səmərəli elmi-metodiki dəstəyin göstərilməsi və mü­va­­­fiq tədbirlərin hazırlanması, fakültələrdə və kafedralarda planlaşdırılan tədris-metodiki işin müvafiq tələblər səviyyəsində icrasına nəzarətdən ibarətdir.

  Şura vəzifələrini yerinə yetirərkən və hüquqlarını hə­­yata keçirərkən Azərbaycan Texniki Universitetinin rəhbər orqanları ilə qarşılıqlı əlaqədə fəaliy­­yət göstərir.